Üldtingimused (kehtiv alates 02.05.24)

PICAPAC PAKIAUTOMAADID

Käesolevad Üldtingimused (defineeritud allpool) kohalduvad kõigile õigussuhetele, mis tekivad Picapac ja Kliendi vahel seoses Picapac poolt pakutavate Pakiautomaatidega (defineeritud allpool). Tellimuse eest tasumisel kinnitab Klient, et ta saab aru ja nõustub Lepingu sõlmimisega Kliendikeskkonnas ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimustel.

1. Definitsioonid

  1. Eraklient – on Kliendikeskkonnas kliendina märgitud füüsiline isik, kellega on sõlmitud Leping Picapac Pakiautomaadi kasutamiseks ja sellega seotud teenuste osutamiseks.
  2. Hinnakiri –  on Veebilehel ja Kliendikeskkonnas toodud teenuste, pakiautomaatide kasutamise ja muud lepingulised tasu(d), sh pakettide hinnastamis- ja muud tingimused ning tasud. Hinnakiri on Lepingu osaks ning selles toodud tasud kuuluvad Tellimuse esitamise järgselt Kliendi poolt Picapac´ile maksmisele. Kui Pooled on sõlminud tasude osas kirjaliku kokkuleppe eritingimuste rakendamise kohta, siis kehtivad vastavas eritingimuste lepingus  sätestatud hinnad.
  3. Kasutaja – on Kliendi määratud ja tema edastatud andmete alusel Kliendikeskkonnas Pakiautomaadi kasutajana märgitud isik (või isikud), kellel on võimalus avada Pakiautomaati.
  4. Klient – on Eraklient või Äriklient, kellega on sõlmitud Leping Picapac Pakiautomaadi kasutamiseks ja sellega seotud teenuste osutamiseks.
  5. Kliendikeskkond – on Picapac Veebilehel toodud keskkond, millest nähtuvad Kliendi andmed, Kliendiga seotud Kasutajad, Tellimused ja nende üksikasjad ning Lepingu tingimused.
  6. Kliendileping – Picapac´i ja Kliendi vahel sõlmitud kirjalik allkirjastatud leping, mis võimaldab Kliendil tasuda Kuutasu, hooldusteenuste ja lisateenuste eest arve alusel ja kohustuseta aktiveerida Kliendikeskkonnas maksekaart. Kliendileping on Lepingu osaks.
  7. Kuller – on Saadetist kohale toimetav isik, kes on kohustatud Saadetise Kliendini või Kasutajani toimetama ja/või tagastama, kas Kulleri ja Kliendi või Kulleri ja Kasutaja või kolmanda isiku ja Kliendi või kolmanda isiku ja Kasutaja vahelise lepingu täitmise eesmärgil.
  8. Kuutasu – on Kliendi poolt Pakiautomaadi kasutamise ja sellega seotud teenuste eest makstav igakuine tasu vastavalt valitud paketile.
  9. Fikseeritud kuutasu– on kliendi poolt Pakiautomaadi kasutamise eest makstav igakuine fikseeritud hinnaga kuutasu, mis rakendub, kui Kliendiga on sõlmitud Tähtajalise paketiga Leping või muu Picapac poolt pakutava fikseeritud hinda võimaldava paketiga Leping .
  10. Pakett – Hinnakirjas, Kliendikeskkonnas, Üldtingimustes, Kliendilepingus ja/või Lepingus fikseeritud Picapac poolt Kliendile osutatavate teenuste ja kasutusõiguste kogum.
  11. Tähtajaline pakett – on Picapac pakutav  ja Kliendi poolt valitud piiritletud perioodiga Pakett Pakiautomaadi kasutamiseks kokkulepitud perioodi vältel Fikseeritud kuutasuga ning mille raames tasub Klient Fikseeritud kuutasu kas igakuiste maksetega või ühekordse maksena korraga kogu perioodi eest. Kui Klient või Picapac ei lõpeta Tähtajalise paketi Lepingut Üldtingimustes sätestatud korras enne paketi tähtaja saabumist, pikeneb Tähtajaline pakett automaatselt algselt valitud Tähtajalise paketi kehtivusperioodi võrra.  
  12. Leping – on Picapac ja Kliendi vahel sõlmitav leping, mis koosneb  Kliendikeskkonnas toodud tingimustest ja Üldtingimustest ning Hinnakirjast. Juhul, kui Kliendiga sõlmitakse Kliendileping, siis koosneb Leping Kliendilepingust, Kliendikeskkonnas toodud tingimustest, Üldtingimustest ja Hinnakirjast. Kui pooled sõlmivad kirjaliku kokkuleppe eritingimuste rakendumise kohta, siis kohalduvad Kliendileping, Üldtingimused ja Hinnakiri eritingimuste lepingus reguleerimata ulatuses.
  13. Pakiautomaat– on Picapac poolt pakutav seade, millesse on võimalik jätta Kasutajale ja Kliendile suunatud Saadetisi ning Kliendi või Kasutaja poolt tagastatavaid Saadetisi. Picapac pakub kasutamiseks järgmiseid Pakiautomaate:
   13.1 Erapakiautomaat – oon Pakiautomaat, mis on mõeldud kasutamiseks ühele Kliendile ja mida saavad kasutada lisaks Kliendile veel viis Kliendiga seotud ja Kliendi poolt teatatud Kasutajat. Saadetise saabumise teade saadetakse Kliendile ja kõigile temaga seotud Kasutajatele, sõltumata sellest, kas Saadetis on seotud Kliendi telefoninumbriga või Kasutaja telefoninumbriga.

   13.2 Jagatud Pakiautomaat –on Pakiautomaat, mis on mõeldud kasutamiseks mitmele Kliendile ja mida saavad kasutada lisaks Kliendile veel viis iga Kliendiga seotud ja Kliendi poolt teatatud Kasutajat. Saadetise saabumise teade saadetakse üksnes Kliendile, sõltumata sellest, kas Saadetis on seotud Kliendi telefoninumbriga või Kasutaja telefoninumbriga. Kui Jagatud Pakiautomaat on tellitud ja paigaldatud korteriühistu Tellimusel, siis on Jagatud Pakiautomaadi ainsaks Kliendiks Tellimuse esitanud korteriühistu ning pakiautomaadi Kasutajate arv ei ole piiratud üksnes viie isikuga, kusjuures iga Kasutajaga saab siduda kuni 5 kaaskasutajat. Sel juhul saadetakse Saadetise saabumise teade Kliendile või Kasutajale, sõltuvalt sellest, kelle telefoninumbriga on Saadetis seotud.
   13.3 Kogukonna Pakiautomaat –on Pakiautomaat, mis on mõeldud kasutamiseks mitmele Kliendile ja mida saavad kasutada lisaks Kliendile veel viis iga Kliendiga seotud ja Kliendi poolt teatatud Kasutajat. Saadetise saabumise teade saadetakse üksnes Kliendile, sõltumata sellest, kas Saadetis on seotud Kliendi või Kasutaja telefoninumbriga.

  14. Saadetis – on Kliendi või Kasutaja poolt mistahes kolmandalt isikult tellitud saadetis või muu Kliendile või Kasutajale suunatud saadetis, samuti Kliendi või Kasutaja poolt tagastatav saadetis.
  15. Tellimus – on Kliendi poolt Veebilehel esitatud tellimus Pakiautomaadi paigaldamiseks ja/või kasutamiseks ning Picapac´i pakutavate teenuste saamiseks.
  16. Veebileht – on Picapac veebileht aadressil picapac.com.
  17. Äriklient – on Kliendikeskkonnas kliendina märgitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud Leping Picapac Pakiautomaadi kasutamiseks ja sellega seotud teenuste osutamiseks
  18. Üldtingimused – on Veebilehel avaldatud Picapac Pakiautomaadi üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.
  19. Üüri mudel – on Kliendi poolt Veebilehel valitud mudel Pakiautomaadi kasutamiseks Kuutasu või Fikseeritud kuutasu põhise hinnaga Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel.

2. LEPINGU SÕLMIMINE, ÕIGUSLIK RAAMISTIK

 1. Veebilehe kaudu on Kliendil võimalik esitada Tellimusi Pakiautomaadi kasutamiseks Üüri mudelil.
 2. Valides Picapac´i pakutava Tähtajalise paketi nõustub ja kohustub Klient tasuma valitud paketiga seotud Fikseeritud kuutasu paketi kehtivusperioodil igakuiselt või kogu kehtivusperioodi eest korraga ühekordse maksena.
 3. Leping Kliendi ja Picapac´i vahel jõustub alates Kliendi poolt Lepingu alusel esimese makse  laekumisest Picapac arveldusarvele, va punktis 2.5 viidatud juhul. Leping loetakse sõlmituks ka selle sõlmimisega kirjalikus vormis, Kliendi poolt Lepingu tingimuste või muudatuste (sh Tellimuse kinnituse) aktsepteerimisega sidevahendi teel (sh Kliendikeskkonnas, veebichati, telefoni, e-posti, SMS-i teel). Tahteavaldus, mille Klient on edastanud Picapacile eelnevalt teatavaks tehtud e-posti aadressi vahendusel või Kliendikeskkonnas, omab õiguslikult siduvaid tagajärgi. Leping loetakse sõlmituks ka seadmes (nt tahvelarvuti) elektroonilise allkirja andmisega ning vaikimisi aktsepteerimisega juhul, kui Klient ei tagasta Picapac poolt posti või e-posti teel saadetud Lepingut või tellimuse kinnitust 15 kalendripäeva jooksul omapoolselt allkirjastatuna või ei kinnita nendega nõustumist kirja või e-kirja teel ega esita vastava tähtaja jooksul kirja või e-kirja teel vastuväiteid Lepingus või tellimuse kinnituses fikseeritu suhtes. Sellisel juhul loetakse Leping Kliendi poolt vaikimisi aktsepteerituks ning sõlmituks Lepingus või tellimuse kinnituses fikseeritud tingimustel. Asjaolule, et Kliendi tegevusetust käsitletakse taolises olukorras Lepingu aktsepteerimisena, viidatakse kaaskirjas või muul mõistlikul viisil.
 4. Kui Pakiautomaadi kasutamine eeldab selle paigaldamise tellimist (Erapakiautomaat, Jagatav pakiautomaat), siis Pakiautomaadi paigaldamise aeg, aadress ja täpne asukoht lepitakse Kliendiga kokku peale Tellimuse esitamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Picapac pakub Kliendile peale tellimuse esitamist Pakiautomaadi paigaldamise aja ning selle sobimatuse korral on Picapac´il õigus pakkuda Kliendile välja mõistlikke alternatiivseid aegu.
 5. Picapac´il on õigus Kliendiga Lepingu sõlmimisest ilma põhjust avaldamata keelduda. Sellisel juhul tagastab Picapac Kliendile juba tasutud maksed 14 kalendripäeva jooksul pärast Kliendile vastavasisulise teavituse saatmist.
 6. Lepingu alusel (Üüri mudeli puhul) võtab Picapac kohustuse pakkuda ka Pakiautomaatide korralist ja erakorralist hooldust vastavalt Üldtingimuste punktis 5 sätestatule.
 7. Kliendil on lisaks võimalik tellida Picapac’ilt lisateenuseid vastavalt Veebilehel kirjeldatud lisateenustele ja Hinnakirjale.
 8. Saadetiste edastamine Pakiautomaati ja tagastamine toimub Kliendi või Kasutaja ja Saadetise edastamise ja/või tagastamise teenust osutava või vahendava isiku (e-poe pidaja, kullerteenuse pakkuja vms kolmas isik) vahel sõlmitud vastava lepingu alusel. Pakiautomaati Saadetise tellimiseks tuleb kohaletoimetamise viisiks valida kullervedu (mitte pakiautomaati toimetamine), v.a AS Eesti Post tarne valikul, kus on võimalik Pakiautomaati saadetise tellimiseks kasutada nii kullerveo kui pakiautomaadi valikut. Picapac OÜ ei ole ühelgi juhul konkreetse Saadetisega seotud lepingu osapooleks ega Saadetise vedajaks või ekspedeerijaks ning Picapac ei vastuta Saadetise edastamise ja/või tagastamise teenust pakkuva isiku tegevuse või tema kohustuste täitmise eest.
 9. Lepingu sõlmimisel suunatakse Kliendi ja/või Kasutaja saadetised automaatselt Pakiautomaati Kliendi edastatud telefoninumbri(te) alusel olenemata Kliendi ja Kasutaja teenuse valikust juhul, kui Klient või Kasutaja on valinud AS Eesti Posti tarne. Kui Klient edastab Picapac’ile Kasutaja telefoninumbri või muid Kasutaja andmeid, tagab Klient, et on eelnevalt Kasutajat sellisest andmete edastamisest teavitanud ning on võimaldanud Kasutajal tutvuda veebilehel  https://picapac.com/privaatsus/ asuvate isikuandmete töötlemise tingimustega. Klient vastutab selle eest, et Kasutaja on nõustunud oma telefoninumbri ja muude Kasutajale pakiautomaadi kasutamiseks vajalike Kasutaja andmete edastamisega Picapac’ile ja nende andmete töötlemisega käesoleva Lepingu täitmise eesmärgil kooskõlas Picapac’i isikuandmete töötlemise tingimustega.
 1. Lepingu sõlmimisel Pakiautomaadi paigaldamiseks ja/või kasutamiseks arvestab Klient, et Kulleril on õigus lugeda Saadetis Kasutajale või Kliendile kätte toimetatuks ja Kasutaja või Kliendi vastav tellimus Kliendi või Kasutaja ja Saadetise saatja vahelise lepingu mõistes täidetuks alates hetkest kui Kuller on Saadetise Pakiautomaati sisestanud ja selle lahtri lukustanud. Klient arvestab, et Saadetiste edastamise, samuti tagastamise tingimused, sh kätte toimetamise regulatsioon, kord, saadetiste hoiustamine ja muud tingimused on reguleeritud Kliendi või Kasutaja ja Saadetise edastamise ja/või tagastamise teenust osutava või vahendava isiku (e-poe pidaja, kullerteenuse pakkuja vms kolmas isik) vahel sõlmitud lepinguga.
 2. Lepingu sõlmimisega teise Kliendi Tellimusel paigaldatud ja teise Kliendi kasutuses või valduses oleval maaüksusel asuva Jagatava pakiautomaadi kasutamiseks ja sellega seotud teenuste saamiseks kinnitab Klient, et tal ja temaga seotud Kasutajatel on kõik selle maaüksuse kasutamiseks vajalikud õigused, load ja nõusolekud. Juhul kui sellised nõusolekud, õigused ja load puuduvad või nende olemasolu üle tekib vaidlus ja maaüksuse omanik või muu õigustatud isik keelab Pakiautomaadi teenindamise või piirab selle teenindamiseks vajaliku juurdepääsu, puudub Kulleril kohustus Pakiautomaati teenindada juurdepääsu puudumise tõttu ning Picapacil on õigus juurdepääsu ja kasutamise õigust mitteomava või sellega seotud vaidluse osapooleks oleva Kliendiga sõlmitud Leping erakorraliselt lõpetada. Picapac ei vastuta sel juhul mistahes võimaliku kaasneva kahju eest, sh kahju eest mis tekib juurdepääsu puudumisest tingitud Pakiautomaadi teenindamata jätmise tõttu või Lepingu erakorralise lõpetamise tõttu.
 1.  

3. PAKIAUTOMAADI PAIGALDAMINE

 1. Kui Klient on tellinud Pakiautomaadi paigalduse (Erapakiautomaat, Jagatav pakiautomaat), siis kohustub Picapac paigaldama Pakiautomaadi Kliendiga kokkulepitud ajal kokkulepitud aadressile ja asukohta. Pakiautomaadi kohale toimetamise ja paigaldamise kulud kuuluvad tasumisele Kliendi poolt vastavalt Veebilehel avaldatud Hinnakirjas toodule.
 2. Kui Klient ei esita asukoha kohta täpsustatud teavet (pilt, kirjeldus jne), paigaldab Picapac Pakiautomaadi kokkulepitud aadressil sellisesse asukohta, mis vastab paigaldusmeeskonna parimale hinnangule.
 3. Pakiautomaadi paigalduse tellinud Klient kohustub tagama, et:
  1. Kliendil on kõik vajalikud õigused, load ja nõusolekud Pakiautomaadi paigaldamiseks kokkulepitud aadressil ja asukohas;
  2. Pakiautomaati nimetatud aadressile ja kohta paigaldades on Kulleril võimalik sellele igal ajal juurde pääseda ning selle vahetus läheduses (mitte kaugemal kui 30 meetrit) parkida teenindavat sõidukit kuni 15 minutiks;
  3. Pakiautomaadi asukoht on ohutu ning asukohast ei tulene mingil viisil ohtu Pakiautomaadile, Saadetisele, Kulleritele, Pakiautomaadi paigalduse ja hooldusega tegelevatele isikutele või kolmandatele isikutele või nende varale või tervisele.
  4. Pakiautomaadi asukohas ei viibi koera (va juhul, kui koer on lõastatud või on tema juurdepääs Kullerile või Pakiautomaati teenindavale, sh paigaldavale või hooldavale isiku(te)le välistatud muul moel ning viisil, et Kuller või Pakiautomaadi hooldaja või paigaldaja saab Pakiautomaadi teenindamise ohutuses veenduda).
 4. Juhul, kui Klient rikub punktis 3.3 sätestatud kohustusi, puudub Kulleril  kohustus Pakiautomaati teenindada juurdepääsu puudumise tõttu ning Picapacil kohustus Pakiautomaadi paigaldamiseks ja hooldusteenuse osutamiseks (kui rikkumised ilmnevad paigaldamise või hooldamise hetkel või käigus). Kui punktis 3.3 nimetatud Kliendi kohustuste rikkumise tõttu jääb Pakiautomaat kokkulepitud ajal paigaldamata ja/või hooldamata, ei vastuta Picapac oma kohustuse rikkumise ega võimaliku kaasneva kahju eest. Kliendil tuleb tasuda sel juhul Picapacile tühisõidu tasu vastavalt Picapac esitatavale arvele.
 5. Picapac ei garanteeri, et paigaldatav Pakiautomaat on eelnevate kasutusjälgedeta. Pakiautomaat võib olla kasutatud ja sellel võib olla varasemast ekspluatatsioonist tingitud mõistlikke kasutusjälgi. Pakiautomaadi paigaldamine ja Pakiautomaadil üleandmise hetkel olevad kulumis- või kasutusjäljed fikseeritakse paigaldamise päeval allkirjastatavas Pakiautomaadi üleandmisaktis ja/või muus dokumendis (nt foto, kirjavahetus).
 6. Kui Pakiautomaat on paigaldatud Kliendiga kokkulepitud asukohta, ei ole Kliendil lubatud Pakiautomaadi asukohta ilma Picapac’i eelneva nõusolekuta muuta. Kui Klient soovib Pakiautomaadi asukohta pärast selle paigaldamist muuta, kohustub Klient vastava lisateenuse Picapac´ilt Kliendikeskkonna kaudu tellima.
 7. Juhul, kui Klient paigaldab Pakiautomaadi ise, hakkab teenuse kasutusperiood kehtima Pakiautomaadi tarnimise hetkest.

4. PAKIAUTOMAADI KASUTAMINE

 1. Kasutajal või Kliendil on Pakiautomaati võimalik avada Kasutaja või Kliendi telefoninumbriga seotud või sellele edastatud koodi kaudu, kasutades selleks telefoni või Pakiautomaadil asuvat sõrmistikku. Kui Pakiautomaat oma funktsionaalsuse ja kasutamise tingimuste poolest võimaldab Kliendiga seotud Kasutajate lisamist, annab Picapac Kliendi tellitud Pakiautomaadile juurdepääsuõigused üksnes Kliendikeskkonnas märgitud konkreetse Kliendiga seotud Kasutajatele.
 2. Klient kohustub tagama, et talle ja Kasutajatele väljastatud juurdepääsukoode (olgu selleks unikaalne konkreetse Pakiautomaadiga seotud juurdepääsukood või ühekordne konkreetse saadetisega seotud juurdepääsukood) hoitakse ja kasutatakse turvaliselt ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Juhul, kui Klient on rikkunud käesolevast punktist tulenevat kohustust, ei vastuta Picapac Pakiautomaadile juurde pääsenud õigustamata isikute tegevuse eest. Kui Klient avastab, et Pakiautomaadile juurdepääsuõigused on õigustamata isikute valduses, kohustub Klient viivitamata Pakiautomaadi juurdepääsukoodid muutma või Picapac’i olukorrast teavitama.
 3. Saadetisi tellides kohustub Klient arvestama, et Pakiautomaat mahutab erinevatesse lahtritesse maksimaalselt järgmises suuruses Saadetisi (pikkus x laius x sügavus):
  3.1 Erapakiautomaat ja Jagatav Pakiautomaat:
         1.XS: 252 mm x 120 mm x 390 mm;
         2.M: 252 mm x 367 mm x 526 mm;
         3. L: 472 mm x 530 mm x 526 mm.
  3.2Kogukonna pakiautomaat:
         1. XS: 90mm x 190 mm x 380mm
         2. S: 90 mm x 380 mm x 500 mm;
         3. M: 190 mm x 380 mm x 500 mm.
 4. Pakiautomaati on keelatud tellida järgmisi esemeid: relvi ja relvaosi, laskemoona ja selle osi; gaasi; lõhkekehasid; lahingumoona; kergesti süttivat ja ohtlikku kaupa (ilutulestik, kütus, lahustid; värvid); radioaktiivseid materjale; mürgiseid aineid; nakkusohtlikke aineid; narkootilisi ja psühhotroopseid aineid; happeid; elusloomi; aineid, mis oma omaduste tõttu võivad ohustada Klienti, Kullerit, kolmandat isikut või teisi Saadetisi; raha.
 5. Kui Pakiautomaadi paigalduse on tellinud Klient, kohustub Klient tagama Kullerile Saadetise kohale toimetamiseks ja Picapac’ile hooldustööde tegemiseks takistamatu juurdepääsu Pakiautomaadile.
 6. Saadetise laekumisel Erapakiautomaati saadab Picapac Kliendile ja kõigile Kliendikeskkonnas märgitud Kasutaja(te) telefoninumbri(te)le SMS teavituse Saadetise saabumise kohta. Saadetise laekumisel Jagatud pakiautomaati või Kogukonna Pakiautomaati saadab Picapac SMS teavituse Saadetise saabumise kohta üksnes Kliendikeskkonnas märgitud Kliendi telefoninumbrile. Picapac kohustub käesolevas punktis nimetatud Saadetise saabumise teavitusi saatma viivitamata pärast Saadetise sisestamist Pakiautomaati, ning kohustub tagama Pakiautomaadi toimimise igal ajal (24/7), välja arvatud hooldustööde ajal.
 7. Klient kohustub Erapakiautomaati sisestatud Saadetised Pakiautomaadist eemaldama (või korraldama nende eemaldamise) mõistliku aja jooksul, arvestades Saadetise olemust ja omadusi, ning tagama Pakiautomaadi tühjendamise selliselt, et Pakiautomaati oleks võimalik Kliendi ja Kasutaja tellitud Saadetisi sisestada. Kogukonna ja Jagatud Pakiautomaati sisestatud Saadetised tuleb Pakiautomaadist eemaldada 72 h jooksul. Kui 72h jooksul pole Kogukonna pakiautomaadist või Jagatud pakiautomaadist Saadetist eemaldatud, tagastatakse Saadetis Saatjale Kliendi kulul. Picapacil on õigus nõuda Kliendilt kõigi tagastatavate Saadetiste töötlemisega seotud kulude hüvitamist. Vastavalt Üldtingimuste punktile 8 ei vastuta Picapac Kliendi ja Kasutaja käesolevas punktis nimetatud kohustuste rikkumisest tekkida võiva kahju eest.
 8. Klient kohustub Pakiautomaati hoidma heaperemehelikult, kasutama seda üksnes Saadetiste saatmise või vastu võtmise eesmärgil Kliendikeskkonnas märgitud asukohas ning täitma kõiki Picapac’i juhiseid Pakiautomaadi kasutamise kohta. Klient kohustub tagama, et ka temaga seotud Kasutaja kasutab Pakiautomaati heaperemehelikult ja kooskõlas Üldtingimustega, sh arvestades saadetiste lubatud mõõtmeid.
 9. Täpsemad juhised Pakiautomaadi kasutamiseks on leitavad Pakiautomaadi kasutusjuhendist, mis antakse Kliendile üle ka Pakiautomaadi paigaldamisel või edastatakse Kliendi e-posti aadressile enne kasutamise aktiveerimist.
 10.  

5. PAKIAUTOMAATIDE HOOLDAMINE

 1. Kui Klient on tellinud Pakiautomaadi paigalduse, kohustub Klient tagama paigaldatud Pakiautomaadi säilimise üleandmisaktis ja/või selle kohta olemasolevas muus dokumendis (nt foto) märgitud või sellelt nähtavas seisundis kogu Lepingu kehtivuse jooksul, arvestades tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkivaid negatiivseid omadusi.
 2. Rikete, kahjustuste või muude takistuste korral kohustub Klient sellest Picapac’i viivitamatult teavitama e-maili aadressil klienditeenindus@picapac.ee või telefonil 6889988.
 3. Pakiautomaatidele on vajalik teostada regulaarselt korralist hooldust, mis hõlmab (kuid ei ole piiratud) aku regulaarse vahetamise vastavalt tootja juhistes määratud ajal. Juhul, kui Klient on Pakiautomaadi välja ostnud, on Picapac’il õigus küsida Pakiautomaatide korralise hoolduse eest tasu vastavalt Veebilehel avaldatud Hinnakirjale.
 4. Kliendil ei ole lubatud Kliendiga kokkulepitud asukohta paigaldatud Pakiautomaati ilma Picapac eelneva nõusolekuta iseseisvalt ega kolmanda isiku abil hooldada ega remontida (välja arvatud tavapärase määrdumise eemaldamine ja lume puhastamine).
 5. Juhul, kui Kliendi tellimusel paigaldatud Pakiautomaadile tekib kahjustusi asjaolude tõttu, mis ei tulene Picapac’ist, on Picapac’il õigus nõuda Kliendilt Pakiautomaadi remontimise eest tasu vastavalt Kliendile esitatavale hinnapakkumisele. Üüri mudeli puhul ei ole Kliendil eelnevas lauses nimetatud juhul õigust remonditöödest ja selle kulu hüvitamisest keelduda (s.t Picapac’i poolt Pakiautomaadi remontimise kulu kujutab endast kahju, mille Klient on kohustatud Picapac’ile hüvitama).

6. TASUD JA MAKSMINE

 1. Klient kohustub tasuma Picapac’ile Pakiautomaadi kasutamise eest Kliendikeskkonnas märgitud tasu (kas Ostuhind või Kuutasu või Fikseeritud Kuutasu) vastavalt Kliendikeskkonnas märgitud summas ja tingimustele. Lepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude jaoks esitab Picapac Kliendile arve. Kui vastaval arvel või Kliendikeskkonnas ei ole teisiti märgitud, on arve tasumise tähtajaks 7 kalendripäeva. Maksekaardiga tasumise korral autoriseerib Klient Picapac’i debiteerima Kliendi poolt tasumisele kuuluvad maksed Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses, mille pikkuseks on üks kalendrikuu. Klient kohustub tagama, et maksekaardiga seotud arvelduskontol on Lepingu kohaselt tasumisele kuuluvate summade debiteerimiseks piisavalt vabu rahalisi vahendeid.  Makseid töödeldakse kolmanda osapoole maksetöötleja kaudu.
 2. Juhul kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, algab Kuutasu või fikseeritud Kuutasu maksmise arvestus alates sellest päevast, millal Erapakiautomaat või Jagatud pakiautomaat Kliendi soovitud aadressile paigaldati. Kui Pakiautomaat on juba paigaldatud ja Klient sõlmib lepingu vaid selle kasutamiseks (nt Kogukonna pakiautomaat, Jagatud pakiautomaat, mis on juba teise Kliendi aadressile või muusse asukohta paigaldatud), algab Kuutasu maksmise arvestus hetkest, mil Klient on lisatud Kogukonna pakiautomaadi või Jagatud pakiautomaadi kasutajaks ning hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Lepingu sõlmimisest.
 3. Kliendil on võimalik tellida Kliendikeskkonnas Pakiautomaadiga seotud lisateenuseid. Lisateenuste kasutamise õigus tekib Kliendil alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast ning annab Kliendile õiguse lisateenuse kasutamiseks ühe arveldusperioodi jooksul, mille pikkuseks on üks kalendrikuu alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast. Lisateenuse tellimus pikeneb automaatselt järgnevaks arveldusperioodiks (välja arvatud kui Klient teavitab Picapac’i lisateenuse tellimise lõpetamisest) ning Picapac’il on õigus lisateenuse eest tasumisele kuuluv summa debiteerida Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses. Kliendil on õigus lisateenuse tellimus lõpetada igal ajal, saates Picapac’ile vastava teavituse. Pärast lisateenuse lõpetamise teavituse saatmist on Kliendil õigus lisateenuseid kasutada kuni vastava arveldusperioodi lõpuni; lisateenuse eest kuni arveldusperioodi lõpuni makstud tasu ei tagastata.
 4. Juhul kui Klient tellib Pakiautomaadi paigalduse ning selle paigaldamise käigus tekib täiendavaid ettenägematuid kulutusi, siis teavitab Picapac Klienti vastavate kulude tekkimisest viivitamata. Pärast Picapac’ilt nimetatud teavituse saamist on Kliendil õigus otsustada, kas ta soovib täiendavaid kulusid kanda või ilma täiendavate kulude kandmata Lepingust taganeda.
 5. Mistahes tasu maksmisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma viivist 0.2% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest, või juhul kui Klient on tarbija, siis 0.06% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest.
 6. Kõik tasud loetakse Picapac’ile tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud Picapac arveldusarvele. Picapac ei vastuta võimalike tasumisega kaasnevate lisakulude ja ülekandetasude eest.
 7. Juhul, kui Klient on tasu maksmisega viivituses enam kui 7 kalendripäeva, on Picapac’il õigus Pakiautomaadi kasutamist piirata kuni tasu laekumiseni (sh Erapakiautomaadi luugid ajutiselt sulgeda, Pakiautomaatidesse suunatud Kliendi ja temaga seotud Kasutajate Saadetiste edastamine Pakiautomaati  peatada).
 8. Juhul, kui Klient on tasu maksmisega viivituses enam kui 30 kalendripäeva, on Picapac’il õigus Leping ilma ette teavitamata üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti mistahes võlgnevuse ja/või Lepingu erakorralise lõpetamisega seotud kahju hüvitamisest.

7. LEPINGU LÕPETAMINE

 1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks, välja arvatud kui Picapac pakub ja Klient on valinud Tähtajalise paketi ja/või Kliendikeskkonnas ja/või eritingimuste lepingus on teisiti märgitud. Nii Picapac’il kui Kliendil on õigus määramata tähtajaks sõlmitud Leping korraliselt üles öelda, teavitades sellest teist poolt ette vähemalt 60 päeva. Juhul, kui Klient ütleb korraliselt üles Erapakiautomaadi kasutamise Lepingu, samuti juhul kui Leping lõpetatakse erakorraliselt Kliendi poolse rikkumise tõttu, on Picapac’il lõigus nõuda Kliendilt Pakiautomaadi eemaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist. Juhul, kui Klient ütleb korraliselt üles Jagatava Pakiautomaadi kasutamise Lepingu, samuti juhul kui Leping lõpetatakse erakorraliselt Kliendi poolse rikkumise tõttu, tuleb Kliendil maksta Lepingu lõpetamise tasu vastavalt Hinnakirjale.
 2. Tähtajalise paketiga Lepingu saavad mõlemad pooled lõpetada tähtaja saabumisel teavitades lepingu lõpetamisest ühe kuu jooksul enne tähtajalise paketi kehtivusperioodi lõppu (tähtaja saabumist).
 3. Kui pooled ei teavita tähtajalise lepingu lõpetamise soovist ühe kuu jooksul enne Tähtajalise paketi kehtivusperioodi lõppu, siis pikeneb Leping automaatselt Tähtajalise paketi kehtivusperioodi võrra.
 4. Kui Klient soovib tähtajalise paketiga lepingu lõpetada enne tähtaja saabumist, tuleb tal tasuda Fikseeritud Kuutasu kogu tähtajalise paketi kehtivusperioodi eest.
 5. Erapakiautomaadi kasutamiseks sõlmitud Lepingu lõppemisel kohustub Klient tasuma Picapac’ile Pakiautomaadi demonteerimise ja tagastuse tasu vastavalt Veebilehel avaldatud Hinnakirjale. Kui jagatud Pakiautomaat on paigaldatud korteriühistu tellimusel ja korteriühistu on Pakiautomaadi ainsaks Kliendiks, tuleb Lepingu lõppemisel tasuda Pakiautomaadi demonteerimise tasu vastavalt Veebilehel avaldatud Hinnakirjale .
 6. Kui Klient on tellinud Pakiautomaadi paigalduse, siis Lepingu lõppemise korral kohustub nii Klient kui Kasutaja Lepingu lõppemise päeval Pakiautomaadi tagastama, s.t võimaldama Picapac’il Pakiautomaadile juurde pääseda ja teha selle eemaldamiseks vajalikke toiminguid, pakkudes vajadusel kaasabi. Klient kohustub hüvitama Picapac’ile kahju, mis on Pakiautomaadile Lepingu lõpetamise päevaks tekkinud võrreldes Pakiautomaadi üleandmisaktis ja/või muus dokumendis (nt foto) märgitud või nähtava seisukorraga, arvestades tavapärast kulumist.

8. VASTUTUS

 1. Kui Klient tellib Pakiautomaadi paigalduse ja see paigaldatakse Kliendiga kokkulepitud asukohta, annab Picapac 2-aastase garantii, et Pakiautomaadil ei olnud selle valduse ülemineku hetkel puudusi, kui üleandmisaktis ei ole sätestatud teisiti. Oma garantiinõudes peab Klient Pakiautomaadi puudusi üksikasjalikult kirjeldama. Picapac vastutab kõigi Pakiautomaadi puuduste eest, mis olid olemas valduse ülemineku ajal Kliendile ja mis avastatakse garantiiperioodi jooksul ning millest on Picapac’i garantiiperioodi jooksul teavitatud. Picapac ei vastuta mistahes puuduste eest, mis avastatakse või millest on Picapac’i teavitatud pärast garantiiperioodi lõppemist. Picapac ei vastuta Pakiautomaadi mistahes iseärasuse (sh visuaalse ja füüsilise) või omaduse eest, mis ei kujuta endast puudust punkti 3.5 mõttes, samuti tavapärase kulumise eest. Pakiautomaadi puudustega seotud Picapac’i vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui mittevastavuse on põhjustanud Picapac’i tahtlus või raske hooletus.
 2. Klient vastutab Kasutajate tegevuse eest Pakiautomaadi kasutamisel nagu enda tegevuse eest. Kui Pakiautomaat on paigaldatud Kliendi tellimusel, vastutab Klient Üldtingimuste punkti 5.5 kohaselt kahju eest, mis on Pakiautomaadile tekkinud mistahes asjaolude tõttu, mis ei tulene Picapac’ist.
 3. Picapac, Kuller ega Saadetise saatja ei vastuta selle eest, kui Saadetist ei ole võimalik Kliendile või Kasutajale Pakiautomaati jätta, kuna (i) Pakiautomaadis ei ole Saadetise jaoks ruumi (Saadetise mõõtmed ületavad Pakiautomaadi lahtrite mõõtmeid või Pakiautomaat on tühjendamata), (ii) Saadetis sisaldab esemeid, mille saatmine Pakiautomaati on vastavalt punktile 4.4 keelatud; (iii) kui Erapakiautomaat või Jagatud pakiautomaat ei ole Kullerile ligipääsetav, või (iv) esineb muu Picapac’ist  mitte tulenev põhjus või asjaolu, mille tõttu ei ole võimalik Saadetist Pakiautomaati sisestada. Picapac, Kuller ega Saadetise saatja ei vastuta eritingimusi nõudva Saadetise säilimise eest Pakiautomaadis.
 4. Picapac ei vastuta Saadetise sisu kättesaadavuse eest alaealistele Kasutajatele (nt kui Saadetise sisuks on tooted, mille soetamisele ja/või tarbimisele on kehtestatud vanusepiirangud).
 5. Picapac vastutab Saadetisele ja/või Kliendile tekkiva kahju eest üksnes juhul, kui kahju on tekkinud Picapac Lepingulise kohustuse süülise rikkumise tõttu või muu Picapac’ist tuleneva asjaolu tõttu. Igal juhul on Picapac vastutus piiratud Saadetisele või Kliendile tekkiva otsese varalise kahju hüvitamisega, mille suurus ei ületa 30 EUR.
 6. Picapac teeb parimad jõupingutused, et Pakiautomaadi eemaldamisega ei tekiks Pakiautomaadi asukoha kinnistule kahju. Siiski, kui sellisel juhul tekib kinnistule kahju, ei ole Picapac kohustatud seda hüvitama.
 7. Juhul, kui Klient on tarbija, kohaldatakse Kliendi vastutusele seadusest tulenevaid vastutuse privileege ning käesolevas punktis 8 nimetatud piirangud kohalduvad üksnes ulatuses, milles need ei ole tarbija vastutust reguleerivate sätetega vastuolus.

9. LÕPPSÄTTED

 1. Kliendi isikuandmete töötlemist reguleerib Picapac OÜ kliendiandmete töötlemise ülevaade, mis on kättesaadav Veebilehel.
 2. Picapac’ il on õigus Üldtingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt ühe kuu ette. Juhul, kui Klient Üldtingimuste ja/või Hinnakirja muudatusega ei nõustu, on Kliendil õigus Leping lõpetada teavitades Lepingu lõpetamise soovist Picapac´i enne uute tingimuste, sh hindade kehtima hakkamist. Sellisel juhul lõpeb Leping Kliendi teavituse saabumisest 60 päeva  möödumisel. Lepingu lõppemisel rakenduvad Üldtingimuste punktis 7 nimetatud tasud ja kohustused.
 3. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.