Parcelsea pesuteenuste üldtingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Parcelsea OÜ pesuteenuste tingimused kehtivad pesuteenuse aktiveerimisel ja tellimisel Parcelsea OÜ veebilehelt internetiaadressil https://parcelsea.com/. Teenusepakkuja on Parcelsea OÜ (edaspidi: Parcelsea), aadress Värvi 5, 10621, Tallinn, registrikood 16054185, e-posti aadress info@parcelsea.com. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja Parcelsea vahel Parcelsea OÜ veebilehe vahendusel pesuteenuse aktiveerimisel ja tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Parcelsea OÜ pesuteenuste aktiveerimisel ja tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Parcelseal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused oma veebis ja teavitades sellest Klienti. Kui Klient aktiveeris või ostis teenuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Parcelsea õigussuhtele teenuse aktiveerimise või ostmise ajal kehtinud tingimusi.
 2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Parcelsea kohustub:
   1. kasutama teenuse osutamisel ettenähtud tehnoloogiat ja pesuvahendit;
   2. tarnima Kliendile pesukoti enne teenuse algust;
   3. andma puhta pesu Kliendile üle pesukotis;
   4. andma Kliendile eraldi märgistatuna üle pesemisest tulnud pesu, mis ei allunud korduvale plekieemaldamisele ja töötlemisele või mida ei olnud võimalik pesta/puhastada/triikida ilma seda rikkumata;
   5. pesema Parcelsea süül mittekvaliteetselt pestud pesu Kliendi nõudmisel tasuta teist korda;
   6. väga määrdunud pesu/esemete puhastamiseks tegema Kliendile kirjaliku või suulise hinnapakkumise, millest Kliendil on õigus loobuda. Loobumise puhul tagastatakse Kliendile puhastamata esemed;
   7. hüvitama Parcelsea süül kadunud pesu või teenuse osutamisel tekkinud muu kahju Kliendiga kokkuleppel, kuid mitte suuremas mahus kui 50€ pesukorra kohta.
  2. Klient kohustub:
   1. eraldama enne musta pesu Parcelsea’le üleandmist sellest võõrkehad;
   2. andma musta pesu Parcelsea’le üle pesukotis, selleks peab Klient sisestama pesukoti nutipostkasti „L“ lahtrisse ja lukustama luugi;
   3. edastama pesukoti korjeteavituse kodulehel Parcelsea.com;
    • 1X või 2X kuus pesuteenuse kohal loeme selleks teenuse aktiveerimist kodulehel;
    • On-demand (tellimuse põhine pesuteenus) teenuse puhul loeme selleks kodulehel tehtud teenuse korjeteavitust.
   4. teavitama ParcelSea’d maksimaalselt 24h enne pealekorje algust e-mailiga aadressile info@parcelsea.com, kui ta soovib planeeritud pesu pealekorje tühistada. Hilisemaid teavitusi ei võeta arvesse ning ParcelSea arvestab, et teenus on osutatud.
   5. esitama mittekvaliteetselt või -komplektselt pestud ja tagastatud pesu kohta Parcelsea’le pretensiooni 48h tunni jooksul peale pesu kättesaamisest. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 3. PIIRATUD VASTUTUS
  1. Klient mõistab, et kasutatud rõivaeseme puhastamise tellimisel saab ta tagasi puhta kasutatud eseme, mitte uue eseme;
  2. Parcelsea kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat. Siiski ei pruugi kõik plekid tootelt puhastuse käigus eemalduda. Parima tulemuse saamisekse informeerib Klient Parcelsead tekkinud plekkide päritolust meiliaadressile info@parcelsea.com ja sellest, kas ja millega on plekke varem püütud eemaldada.
  3. Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tellides riideeseme puhastuse, on Klient kursis tekkiva mõjutusega ning arvestab sellega.
   1. Kliendile on arusaadav, katkised kohad võivad pesemise käigus rohkem rebeneda.
   2. Kliendile on arusaadav, et hallitusplekke ei õnnestu pesus eemaldada.
  4. Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
  5. Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks. Vt ka punkti 3.2.
  6. Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
  7. Parcelseal on õigus keelduda esemete pesust, millel puuduvad hooldustähised, mis on rebenenud või mis võivad värvi anda. Sellised esemed võtame pesemiseks vastuainult kliendi enda vastutusel.
  8. Parcelsea ei vastuta taskusse unustatud esemete ega nende poolt tekitatud kahjude eest.
 4. TASU
  1. Klient kohustub tasuma ettemaksuna teenuse miinimumtasu Parcelsea kliendikeskkonnas:
   • 1X või 2X kuus pesuteenuse puhul loeme selleks teenuse maksumuse hinda;
   • On-demand (tellimuse põhine pesuteenus) teenuse puhul loeme selleks hinnakirjas välja toodud minimaalset tellimuse summat.
  2. Pesu vastuvõtmisel ei ole kehtestatud miinimumkogust, kuid minimaalne pesukorra summa on toodud välja hinnakirjas. (vt ka punkt 4.1)
  3. Üksikesemete pesu korral tuvastatakse pesumajas riideesemete tüübid, materjalid ja kogused ning lõplik summa debiteeritaks peale pesu Kliendi kontolt juhul kui arve summa ületab miinimumsummat.
  4. Aktiveerides on-demand teenuse kampaania koos Parcelsea nutipostkastiga, peab klient kasutama on-demand teenust vähemalt korra kuus või 3x kvartali jooksul. Juhul, kui klient seda ei tee, lülitatakse tema teenus ümber standardpaketi peale, mille maksumus on välja toodud Parcelsea kodulehel rendipakettide all. Kampaania hind ja tingimused kehtivad 12 kuud alates selle aktiveerimisest kliendi poolt.
  5. Parcelsea osutab tellitud teenuseid peale kliendi poolt teostatud makse valideerimist.
  6. Klient kohustub maksma arve mitte õigeaegsel tasumisel viivist 0,5% võlgu oldavalt summalt iga viivitatud päeva eest.
 5. LÕPPSÄTTED
  1. Klient kohustub peale teenuse tühistamist tagastama pesukoti Parcelseale 30 kalendripäeva jooksul. Juhul kui Klient seda ei tee, on Parcelseal õigus esitada kliendile pesukoti eest arve summas 40€.
  2. Lepingust tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse poolte kokkuleppel, selle mittesaavutamisel kohtus Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras. Vaidluse osapooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
 •  

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PARCELSEA LAUNDRY SERVICES

 1. GENERAL PROVISIONS
  1. These terms and conditions of Parcelsea OÜ laundry services are valid upon activation and ordering of the laundry service from the Parcelsea OÜ website at https://parcelsea.com/. The service provider is Parcelsea OÜ (hereinafter referred to as Parcelsea), address Värvi 5, 10621, Tallinn, registration code 16054185, e-mail address info@parcelsea.com. The Terms and Conditions apply to the legal relations between all persons (hereinafter referred to as the Customer) and Parcelsea in relation to the activation and ordering of the laundry service via the Parcelsea OÜ website.
  2. In addition to these Terms and Conditions, legal relations arising from the activation and ordering of Parcelsea OÜ laundry services shall be governed by the legislation in force in the Republic of Estonia.
  3. Parcelsea OÜ has the right to unilaterally amend the Terms and Conditions by publishing the new Terms and Conditions on its website and informing the Customer thereof. If the Customer activated or purchased the Service before the amendments were issued, the legal relationship between the Customer and Parcelsea shall be governed by the Terms in force at the time of activation or purchase.
 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
  1. Rights and obligations of Parcelsea:
   1. to use the technology and detergent prescribed for the Service;
   2. deliver the laundry bag to the Customer before the start of the Service;
   3. deliver clean laundry to the Customer in the laundry bag;
   4. hand over any laundry from the laundering process which has not been possible to clean after repeated stain removal and treatment or which could not be washed/cleaned/ironed without damage;
   5. to launder the laundry that has been washed in an unsatisfactory condition due to the fault of Parcelsea a second time free of charge at the Customer’s request;
   6. provide the Customer with a written or verbal quotation for the cleaning of very dirty laundry/items, which the Customer has the right to refuse. In the event of the Customer not approving this quotation, the uncleaned items will be returned to the Customer;
   7. compensate for any lost laundry or other damage caused by Parcelsea during providing the service, as agreed with the Customer, but not exceeding the amount of 50€ per wash.
  2. Rights and obligations of the Customer
   1. remove any foreign matter from the dirty laundry before delivery to Parcelsea;
   2. hand over the dirty laundry to Parcelsea in a laundry bag, by inserting the laundry bag in the “L” box of the smart mailbox and lock the hatch;
   3. forward the laundry service pick-up notice on the website Parcelsea.com;
    • 1X or 2X per month for members of the laundry service, this will be considered as the activation of the service on the website;
    • For on-demand (subscription-based) laundry services, this will be deemed to be the service pick-up notification on the website.
   4. inform Parcelsea by e-mail to info@parcelsea.com no later than 24 hours before the start of the pick-up service if the Customer wishes to cancel the scheduled pick-up service. Later notifications will be disregarded and Parcelsea will consider that the service has been provided.
   5. to submit a claim to Parcelsea about the laundry that has been washed and returned in unsatisfactory or incomplete condition within 48 hours of receiving of the laundry to e-mail info@parcelsea.com. Any claims sent after 48 hours of receiving the laundry will not be accepted.
   6. The Customer undertakes to return the laundry bag to Parcelsea within 30 calendar days of cancellation of the service. In the event that the Customer fails to do so, Parcelsea shall be entitled to invoice the Customer for the amount of €40.
 3. LIMITED LIABILITY
  1. The Customer understands that when ordering a laundry or dry-cleaning service of a used garment, the Customer will receive a clean used garment and not a new garment;
  2. Parcelsea will use the best available technology to provide the service. However, not all stains may be removed during the cleaning process. In order to obtain the best result, the Customer shall inform Parcelsea of the origin of the stains to the e-mail address info@parcelsea.com and with what means and whit what products stains have been removed in the past.
  3. It is important to know that the garment brought in for cleaning will also depreciate during the cleaning process. Any operation carried out on the garment will affect the fabric. When ordering a garment to be cleaned, the Customer is aware of the effects that will occur and takes them into account.
   1. The Customer understands that mould stains cannot be removed in the wash.
   2. The Customer understands that broken areas may tear more during the washing process.
  4. Clothing manufacturers are very specific in the production and processing of the materials used, so that incorrect instructions fitted to a product cannot always ensure that the material will react correctly to cleaning and that the product will clean as required. As a result, the fabric may remain uncleaned and/or deteriorate and/or become unusable.
  5. In the case of damage caused by prior cleaning and treatment of the material of the garment (stain removal, cleaning, ironing, drying, washing), it is not possible to determine the extent, volume and substances used in the prior treatment, and therefore it is not possible to ensure that the material reacts correctly to cleaning and that the product is cleaned in the required manner. The fabric may remain uncleaned and/or deteriorate and/or become unusable. See also point 3.2.
  6. In the case of buttons, buckles, buckle-ends, clasps, glued, sewn, embroidered or embroidered ornaments, the degree of wear, the chemical composition of the material used, the environment in which they have been used, and the ageing characteristics are unknown. Therefore, it is not possible to guarantee that buttons, buckles, buckle-ends, clasps, glued, sewn, embroidered or trimmed trimmings will react correctly to cleaning, will be cleaned in the required manner and may deteriorate and/or become unserviceable and/or be removed from the garment.
  7. Parcelsea reserves the right to refuse to wash items that are missing care marks, are torn or may discolour. Such items will be accepted for laundering at the customer’s own risk.
  8. Parcelsea shall not be liable for items left in the pocket or for any damage caused by them.
 4. PAYMENT OF THE SERVICES
  1. The Customer undertakes to pay the minimum fee for the Service in advance in the Parcelsea web page:
   • For 1X or 2X monthly laundry service, this will be the price of the service;
   • for on-demand (subscription-based laundry service), we will consider the minimum amount of the subscription as indicated in the price list.
  2. For the reception of laundry, there is no minimum quantity, but there is a minimum fee for the service, which is indicated in the price list. (see also section 4.1).
  3. In the case of on demand laundry service, Parcelsea will identify the types, materials and quantities of the garments and the final amount will be debited from the Customer’s account after the laundry service has been performed, if the invoiced amount exceeds the minimum fee of the service.
  4. Once the customer has activated the on-demand service campaign together with Parcelsea smart mailbox, the customer has to order on-demand laundry service at least 1X month or3x quarterly. If customer does not do that, the campaign subscription will be changed to Standard, the cost of this subscription is visible under our rental subscriptions on Parcelsea webpage. Campaign price and terms are valid for 12 months from activating the campaign.
  5. Parcelsea will provide the ordered services after the payment made by customer is validated.
  6. The Customer undertakes to pay a late payment penalty of 0.5% of the amount due for each day overdue for non-payment of the invoice.
 5. FINAL PROVISIONS
  1. Disputes and disagreements arising from the Contract shall be settled by agreement of the parties. The parties of the disagreement shall have the opportunity to prove their claims e.g. by including experts. When failing to find a settlement, the disagreements will be solved in the court by the laws and regulations of Estonia. All damages caused, including those resulting from the dispute, shall be compensated in accordance with the laws and regulations of Estonia.